Afkoma ársins

Afkoma ársins 2021

Rekstrarniðurstaða

Rekstarniðurstaða ársins 2021 nam 851 m.kr. sem er mun betri niðurstaða en áætlun gerði ráð fyrir. Til samanburðar var hagnaður 391 m.kr. árið 2020. Hagnaður af reglulegri starfsemi nam 840 m.kr. eða 786 m.kr. yfir áætlun, en 2020 var hagnaður af reglulegri starfsemi 219 m.kr

Rekstrartekjur

Rekstrartekjur námu 4.145 m.kr. eða 736 m.kr. yfir áætlun sem gerði ráð fyrir 3.409 m.kr. Árið 2020 voru tekjur 3.485 m.kr. og hafa því hækkað um 19% á milli ára. Allir helstu tekjuliðir hækkuðu. Aukning í vöruflutningum og komur skemmtiferðaskipa þýða að tekjur ársins urðu talsvert hærri en gert er ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Vörugjöld voru 19% hærri en áætlun gerði ráð fyrir og aflagjöld voru eilítið yfir áætlun. Skipagjöld og tekjur af hafnarþjónustu voru talsvert yfir áætlun þar sem skip sem koma til hafnar eru bæði fleiri og stærri en áður. Ekki var gert ráð fyrir því aðnein farþegaskip kæmu til hafnar 2021 vegna Covid-19 faraldursins en raunin varð sú að 68 farþegaskip komu árið 2021.

Vörugjöld, skipa- og farþegagjöld, tekjur af hafnarþjónustu og siglingarvernd

Vöruflutningar hafa stóraukist á árinu 2021. Heildarinnflutningur jókst um 539.536 tonn og heildarútflutningur jókst um 100.992 tonn. Aukning var í öllum flutningum. Mest er aukningin í vöru til stóriðju, byggingarvöru, í innflutningi bifreiða og almennri neysluvöru. Þá hafa milli- og framhaldsflutningar aukist verulega á síðustu árum

Skipagjöld og hafnarþjónusta skiluðu samanlagt um1.037 m.kr. í tekjur, sem er um 25,0% heildartekna, en gert var samanlagt ráð fyrir um710 m.kr. og er tekjuaukning því um327 m.kr. miðað við áætlun. Meginskýring þess erað skipin eru stærri og fleiri sem koma . Á milli áranna 2020 og 2021 varð mikil aukning í samanlögðum tonnastærðum skipa sem komu til hafnar eða tæp 41,3 en skipagjöld reiknast af stærð skipa. Fjöldi skipakoma fjölgaði um 21% á milli ára. Á árinu 2021 komu 1.085 skip yfir 100 brt. til hafnar, sem er fjölgun um 223 skipakomur.

Nánast engin farþegaskip komu til landsins árið 2020 og áætlun gerði ráð fyrir því að engin farþegaskip kæmu til hafnar 2021, en raunin varð sú að 68 farþegaskip komu til hafnar. Tekjur af farþegaskipum jukust um 152 m.kr. milli árana 2020 og 2021.

Eignatekjur og aðrar tekjur

Leigutekjur af lóðum og fasteignum mynda stofn eignatekna sem eru nánast á pari við áætlun enda eru flestar eignir í langtímaútleigu. Aðrar tekjur koma til vegna lóðaúthlutunar og sölu á tækjum.

Tekjur flokkaðar eftir hafnasvæðum

Þegar heildarrekstrartekjur eru skoðaðar eftir hafnarsvæðum má sjá að Sundahöfn er sem fyrr tekjuhæsta hafnarsvæðið, en Sundahöfn er megingátt flutninga á vörum til og frá Íslandi.

Eignatekjur eru hæstar í Sundahöfn og aflagjöld hæst í Gömlu höfninni, enda meginhlutanum af bolfiski sem berst til hafnarinnar landað þar. Vörugjöld í Gömlu höfninni eru fyrst og fremst vegna eldsneytisinnflutnings á Eyjargarði. Heildarrekstrartekjur Faxaflóahafna sf. verða að stærstum hluta til í Sundahöfn en tekjur af því svæði voru 61,7% árið 2021.

Rekstrargjöld

Rekstrargjöld Faxaflóahafna sf. árið 2021 voru 3.306 m.kr. en áætlun gerði ráð fyrir 3.355 m.kr. Á árinu 2020 voru rekstrargjöld 3.266 m.kr. og hækka um 1,2% á milli ára. Útgjöldin ráðast hins vegar ekki eingöngu af verðlagi heldur einnig sérgreindum viðhaldsverkefnum sem falla undir rekstur og geta verið mismunandi á milli ára. Rekstrargjöld eru almennt í samræmi við áætlun. Rekstrarafgangur ársins er hærri en áætlun gerði ráð fyrir sökum aukinna tekna af fyrrgreindum ástæðum.

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður var yfir áætlun vegna aukins kostnaðar við upplýsinga- og tölvumál ásamt hækkandi launakostnaði vegna viðbótarstöðugilda á skrifstofu. Eignagjöld voru undir áætlun, þá var hafnarþjónusta og hafnarvirki á pari m.kr. við áætlun. Kostnaður viðsiglingavernd var 36 m.kr. yfir áætlun. Almennt var rekstur undir áætlun eða í samræmi við áætlun, en afskriftir eru hærri en í fyrra vegna nýs dráttarbáts sem var tekinn í notkun á árinu.Launakostnaður jókst um 1,6% á milli ára, og skýrist það af hækkun vegna kjarasamninga.

Þar sem Faxaflóahafnir sf. halda úti sólarhringsvakt í hafnarþjónustu og hafnargæslu á Grundartanga er launakostnaður fyrirtækisins einn meginútgjaldaliður þess. Heildarlaunakostnaður árið 2021 nam 1.220 m.kr. Áætlun gerði ráð fyrir 1.163 m.kr. og er frávikið um að ræða kostnað við afleysingar og útköll vegna álagstoppa, veikinda og vegna breytinga í starfsmannahaldi.

Að jafnaði eru ráðnir 15 sumarstarfsmenn í Bækistöð fyrirtækisins, 1 sumarstarfsmaður á skrifstofunni og 4-5 starfsmenn eru ráðnir til afleysingar í hafnarþjónustu yfir sumarmánuðina. Heildarársverk eru metin 79. Töluverð endurnýjun hefur átt sér stað í starfsmannahaldi fyrirtækisins. Yngra fólk hefur leyst af eldri starfsmenn.

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Gjöld af fjármagnsliðum námu um 1,7 m.kr. Vaxtatekjur voru 13,9 m.kr.Vaxtagjöld voru lægri en áætlun gerði ráð fyrir og munar þar mestu að eina langtímalán Faxaflóahafna var greitt upp í nóvember 2020.Hagnaður fyrir fjármunaliði er sem fyrr segir 839 m.kr. en að teknu tilliti til fjármunaliða og óreglulegra liða 851 m.kr.

Efnahagur

Heildareignir námu16.173 m.kr. og hafa hækkað frá áramótum. Þar af námu fastafjármunir 13.836 m.kr. og veltufjármunir 2.337 m.kr. Heildarskuldir námu 548m.kr. og langtímaskuldir 0 m.kr.

Eigið fé nam 15.625 m.kr.

Sjóðstreymi

Veltufé frá rekstri var 1.626 m.kr. en áætlun gerði ráð fyrir 950 m.kr. Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir, sem eru framkvæmdir ársins 2021, voru 309,4m.kr. en ráðgert var að þeir væru 975 m.kr. Stærsta einstaka framkvæmd sem hefur verið frestað er endurnýjun Aðalhafnargarðs á Akranesi.Greiddur var út arður til eigenda sem nam 103 m.kr. Handbært fé er 1.909 m.kr. er talsvert hærra en um síðustu áramót, aðallega vegna aukins hagnaðar og minni framkvæmda en 2020 var handbært fé kr. 565 m.kr

Eftirfarandi tafla dregur saman kennitölurFaxaflóahafna fyrir árin 2017-2021: